ورود اعضا

برگزاری جلسه هیات حل اختلاف قراردادی و داوری شرکت شهرک‌ها

برگزاری جلسه شرکت شهرک‌ها

به منظور رسیدگی به پرونده‌هایی که به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نکرده‌اند ، جلسه هیات حل اختلاف قراردادی و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان به منظور رسیدگی به پرونده‌هایی که به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نکرده‌اند و همچنین تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای زمین‌های واگذار شده توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، جلسه هیات حل اختلاف قراردادی و داوری برگزار شد.

این جلسه با حضور ايراني فام نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین در محل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه به وضعیت 11 پرونده رسیدگی شد و رای فسخ 5 فقره قرارداد به متراژ تقریبی 21 هزار متر مربع صادر شد تا این تعداد زمین به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار گردد.

علاوه بر آن در ارتباط با 5 فقره قرار داد به متراژ تقریبی 185 هزار متر مربع نیز رای منتج به اعطای مهلت شد وپرونده ديگر نيز از دستور كار هيات حل اختلاف و داوري خارج شد.

محمد جعفري مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در ارتباط با برگزاری این گونه جلسات در شرکت شهرک‌ها اظهار کرد: به منظور رعایت عدالت، پیگیری طرح‌های ناقص شرکت، و تعیین تکلیف قراردادهای منعقد شده اقدام به برگزاری جلسات هیات حل اختلاف قراردادی و داوری می‌کنیم تا بتوانیم زمینه ورود متقاضیان و داوطلبان جدید برای سرمایه گذاری در طرح‌های صنعتی استان را فراهم کنیم.